Departamente

Departamentul Organizare

 • Organizează şedinţele Congreselor/Consiliilor Nationale; Comitetelor Executive, Birourilor Executive;
 • Organizează şi coordonează activitatea structurilor judetene ale CGM – UGSR;
 • Coordonează activitatea reprezentanţilor CGM – UGSR în comisiile de dialog social judetene;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Consiliul Economic si Social;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Organizatiile patronale  la nivel national;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Confederatiile sindicale la nivel national ;
 • Stabileşte si întreţine relaţiile cu Secretariatul General al Guvernului;
 • Organizează acţiunile de protest,  mitinguri, marşuri, greve, etc.;
 • Organizează manifestările la care CGM – UGSR este gazdă: seminarii, colocvii, mese rotunde, alte întâlniri;
 • Asigură evidenţa organizaţiilor membre CGM – UGSR – federaţii, sindicate şi asociaţii ale pensionarilor ;
 • Asigură primirea şi înregistrarea documentelor de la terţi, precum şi distribuirea lor conform  deciziei Secretarului General;
 • Asigură primirea, transmiterea şi înregistrarea mesajelor pe fax sau email sau poştă;
 • Asigură multiplicarea materialelor;
 • Asigură legăturile telefonice prin centrala  CGM – UGSR;
 • Proiectează şi întretine baza de date a CGM – UGSR;
 • Proiectează circuitul informaţional în interiorul CGM – UGSR;
 • Asigură primirea şi transmiterea mesajelor prin email;
 • Asigură accesul pe internet şi ţine evidenţa intrărilor;
 • Face propuneri de dezvoltare a dotării cu echipamente de birotică;
 • Face propuneri de instruire a personalului;
 • Asigură întreţinerea echipamentelor IT,
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR şi arhivează documentele.

Departamentul Relații Internaţionale

 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile internationale ale CGM – UGSR;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Organizaţia Internatională a Muncii;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile financiare şi cu organismele finanţatoare internaţionale – FMI, Banca Mondială, etc;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu Ministerele şi cu instituţiile cu atribuţii în domeniul afacerilor europene;
 • Primeşte si prelucrează documentele legate de relaţiile internaţionale;
 • Organizează întrunirile cu reprezentanţi străini şi asigură traducerea;
 • Întocmeşte notele convorbirilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor străine;
 • Traduce materialele de interes general;
 • Identifică surse de finanţare şi participă la elaborarea de programe cu finanţare externă;
 • Îndeplineşte formalităţile necesare deplasărilor în străinatate, în numele CGM – UGSR.

Departamentul Comunicare, Presă – Imagine

 • Asigură administrarea site-ului CGM – UGSR
 • Asigură editarea publicaţiei CGM – UGSR, a postului de radio şi televiziune on line
 • Asigură elementele de prezentare (insignă, drapel, pliante, broşuri, etc.);
 • Organizează conferinţele de presă;
 • Redactează comunicatele CGM – UGSR;
 • Întocmeşte zilnic buletinul informativ al CGM – UGSR;
 • Întreţine relaţiile cu mass-media şi cu birourile de presă/informare/comunicare ale instituţiilor de stat, organizaţiilor sindicale, partide politice, etc.;
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR si arhivează documentele.

Departamentul Economic

 • Promovează şi susţine măsuri de politică fiscală, monetară şi bugetară;
 • Promovează şi susţine politici salariale;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţii cu instituţiile financiare internaţionale;
 • Identifică şi participă la elaborarea de programe de dezvoltare la nivel naţional sau regional;
 • Întocmeste rapoarte bianuale privind evoluţiile economice;
 • Analizează şi realizează studii în domeniul macro si microeconomic;
 • Analizează şi realizează studii în domeniul privatizării;
 • Participă la negocierea contractelor colective de muncă ;
 • Asigură asistenţa organizaţiilor membre CGM – UGSR în procesul de restructurare, reorganizare, privatizare a sectoarelor şi, respectiv, a unităţilor;
 • Asigură asistenţa organizaţiilor membre CGM – UGSR în negocierea contractelor colective de muncă;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu Ministerele si instituţiile implicate direct în procesul de privatizare;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile financiar-bancare;
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR si arhivează documentele.

Departamentul Finanţe, Contabilitate, Personal

 • Asigură evidenţa financiar-contabilă;
 • Întocmeşte rapoarte financiare periodice;
 • Urmăreşte încadrarea în prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Asigură evidenţa personalului;
 • Asigură evidenţa patrimoniului CGM – UGSR;
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR şi arhivează documente;

Departamentul Juridic

 • Studiază cadrul legislativ românesc, propune şi susţine modificări ale acestuia, în interesul membrilor şi  a organizaţiilor de sindicat;
 • Stabileşte şi întretine relaţiile cu partidele politice, Guvern, Parlamentul României, Ministerele si cu celelalte instituţii implicate direct în procesul legislativ;
 • Participă la negocierea contractelor colective de muncă;
 • Asigură asistenţa juridică în litigiile în care CGM – UGSR şi/sau organizaţiile membre sunt parte;
 • Asigură asistenţa juridică membrilor CGM – UGSR în conflictele de muncă;
 • Asigura asistenţa juridică a membrilor CGM – UGSR în negocierea contractelor colective de muncă;
 • Asigura asistenţa juridică în caz de privatizare;
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR şi arhivează documentele.

Departamentul Social

 • Analizează şi realizează studii asupra politicii sociale;
 • Participă la elaborarea de proiecte de modificare a actelor normative din domeniu;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Casele de Asigurări de Sănătate;
 • Întreţine relaţiile cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul protectiei sociale şi asigurării accesului membrilor de sindicat la bazele de odihnă şi tratament ale CGM – UGSR;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a tinerilor, în colaborare cu organizaţiile de tineret;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a minorităţilor;
 • Studiază situaţia respectării drepturilor diverselor categorii de persoane şi propune soluţii;
 • Actualizează baza de date CGM – UGSR şi arhivează documentele.

 

Departamentul Educatie, Proiecte, Cultură si Egalitate de şanse

 • Întocmeşte şi urmăreşte punerea în aplicare a programelor educaţionale, întocmeşte şi aplică proiecte pe fonduri structurale ale Uniunii Europene;
 • Atrage noi parteneri pentru organizarea de programe educaţionale;
 • Organizează şi coordonează activitatea Centrului European de Evaluare şi Formare Profesionala CGM – UGSR (în cazul în care acest centru va fi creat împreună cu CGM – UGSR);
 • Promovează şi susţine politica CGM – UGSR în domeniul pieţei muncii;
 • Întocmeşte rapoarte bianuale privind evoluţiile de pe piaţa muncii;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă şi CNFPA;
 • Promovează şi susţine programe şi politici privind egalitatea de gen şi de şanse;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a femeilor, în colaborare cu Organizaţia de Femei;
 • Contribuie la ridicarea nivelului cultural al membrilor CGM – UGSR prin organizarea, preluarea şi producerea unor acte culturale